Washington Savings Bank v. Tardy, 268 N.J. Super. 597 (App. Div. 1993)