Shelley Pritchett v. State of New Jersey, 248 N.J. 85 (2021)